Kallelse till kårstämma

10 oktober, 2018 av Alexander Wahlgren
Hej!
Styrelsen kallar Blackebergs Sjöscoutkårs medlemmar till kårstämma den 3:e oktober 2018 kl. 20.00 i Lilla Ängby Gård. Vi bjuder på fika. Observera att stämman börjar 20.00 och vill man ha fika kan det vara en bra idé att komma lite innan åtta så att man hinner ta det :).
Dagordning:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
3. Justering av röstlängden
4. Val av två protokolljusterare
5. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
6. Godkännande av föredragningslistan
7. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår
8. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsår
9. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Behandling av motioner och propositioner till kårstämman
11. Fastställande av medlemsavgift och budget för det närmast följande verksamhetsåret
12. Val av kårordförande och vice kårordförande
13. Val av sekreterare och kassör
14. Val av warfvschef
15. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
17. Val av scoutkårens delegater till Scouternas stämma samt suppleanter för dessa
18. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman samt suppleanter för dessa
19. Val av warfvskommitté om minst tre personer varav en är warfvschefen
20. Val av lokal- och materialkommitté om minst tre personer
21. Val av valberedning om minst tre personer inför nästa ordinarie kårstämma
22. Stämmans avslutande
Motioner ska skickas till styrelsen@blackeberg.nu senast en vecka före stämman, 26:e september.
/Styrelsen