Kårstyrelsen
Blackebergs Sjöscoutkårs verksamhet är, liksom övriga scoutkårer inom Scouterna, organiserat efter scouternas ålder i avdelningar. Våra avdelningar med avdelningsledare, ledare och assistenter bedriver verksamheten och stöttas av Kårstyrelsen (KS).

 

Björn Sjöstrand, Kårordförande, bjorn@sjostrands.com

Per Westman, Vice kårordförande

Jakob Lassen, Kassör

Emilia Looberger, Sekreterare

Emma Bergman, Avdelnings & Utbildningsansvarig

Niklas Erneberg, Warfvs & säkerhetsansvarig

Ann-Marie Edlund, Ledamot

Ludvig Westman, Suppleant

Kårstyrelsen (KS) har till uppgift att:

 • På kårstämmans uppdrag leda arbetet i kåren och skapa förutsättningar för att
  avdelningarna skall kunna bedriva sin verksamhet enligt våra mål
 • Genomföra de beslut som kårstämman fattat.
 • Inför kårstämman redovisa hur styrelsearbetet fullgjorts under det gångna året genom att
  upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning
 • Förbereda och lägga fram förslag till beslut inför kårstämman genom att upprätta förslag
  till verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret samt beslutsunderlag
  i andra viktigare frågor, som styrelsen anser att kårstämman bör få ta ställning till.
 • Hålla styrelsemöten och där självständigt fatta och genomföra beslut i frågor som uppstår
  under året och som är av den karaktären att kårstämman inte behöver tillfrågas.
 • Utse kårens ledare

Vi träffas var 4-6 vecka under terminerna.

 

Björn Sjöstrand